מדיניות פרטיות

הנך נדרש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לפני השימוש באתר ובקבוצת הווטסאפ

מסמך זה, הוא תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (להלן ייקרא יחדיו גם: "התקנון") מסדיר ומגדיר את היחסים בין חברת פריים מדיה ע.מ 031991052 (להלן תיקרא: "החברה") לבין הגולשים/ות ו/או המשתמשים/ות באתר "רודוס" בכתובת https://www.rhodes.co.il, וכן בתתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר זה (להלן ייקרא: "האתר") ואת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

באתר ישנם מידעים ותכנים שונים הכוללים בין היתר – תכנים מילוליים, חזותי, קוליים ו/או אור –קולי, וידיאו וכיו"ב, ו/או שילוב ביניהם, המוצגים בדרכים שונות, בין שהועלו ו/או עוצבו ו/או עובדו ו/או הוצגו ו/או נערכו ישירות על ידי האתר ו/או החברה ובין שבאמצעות צדדים שלישיים, ותכנים אלו יכולים לכלול בין היתר ומבלי לצמצם – מאמרים, כתבות, סקירות, לינקים, חוות דעת, תגובות, הערכות, תמונות, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמויות, הדמיה, דגימה, קבצים מוזיקליים, סרטונים, מצגות, מידעונים, חוברות, נתונים, מידע, ידיעות, קבצים ומידע ותכנים שונים המצויים באתר ו/או הדמיה, קוד מחשב, תוכנה, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, תו, סימן, סמל, הקיימים כעת באתר ו/או שיהיו באתר בעתיד והמתעדכנים מעת לעת בין ישירות על ידי האתר ו/או החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים, ו/או לינקים ו/או פלטפורמות/מכשירי קצה שונים ו/או תכנים ו/או תגובות המועלים על ידי הגולשים ו/או המשתמשים השונים (להלן: "תוכן האתר").

שימוש בשירותי האתר השונים ו/או בתוכן האתר המסופק לך ו/או לגולשים ו/או למשתמשים השונים (אתה, הגולשים ו/או המשתמשים השונים ייקראו להלן:" הגולשת") כפוף להוראות תנאי שימוש באתר ומדיניות הפרטיות הקבועה בו.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים באתר ו/או כל סוג של שימוש בתוכן האתר מבטאת ומהווה הסכמה בלתי חוזרת מצדך לתנאי תקנון זה. קודם לשימוש באתר הנך נדרשת לקרוא היטב ובקפידה את כל הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן ואת מדיניות הפרטיות הקבועים בו. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר זה ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא ו/או בתוכן האתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. כל שימוש מצד הגולשת ו/או מי מטעמה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הקבועים להלן, ואין לסטות מהם אלא בכפוף לאישורה הכתוב המיוחד ומראש מצד החברה. תנאים אלו חלים על כל סוג של שימוש באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בשירותי האתר בין באמצעות תקשורת/מחשוב שונים או כל דרך ותצוגה של התכנים באתר (ובכלל זה מכשיר סלולארי; מחשב נייד ועוד). השימוש באתר ייעשה לצרכים הפרטיים והאישיים בלבד של הגולשת ובשום תנאי לא לצרכים מסחריים, ו/או לצרכיו של צדדים שלישיים, אלא בכפוף להסכמה מראש ומכתב על ידי החברה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, ומתייחסים לשני המינים יחדיו. קטין (מתחת לגיל 18) נדרש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחד עם הוריו ו/או אפוטרופוס אחר מטעמו, וכל שימוש באתר ובתכניו כפוף להסכמתם המלאה והבלתי חוזר של ההורה או האפוטרופוס ושל הקטין.

קניין רוחני:

זכויות היוצרים, סימניו המסחריים, עיצוב האתר והקניין הרוחני באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בשירותיו השונים הינם של החברה או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה או האתר הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל גם את מלוא תוכן האתר כהגדרתו לעיל (להלן – "המידע").

אין להעתיק, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו בין ישירות על ידי הגולשת או מי מטעמה. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

השימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו אינו מקנה לך שום ואף סוג של קניין רוחני בהנ"ל ו/או רישיון ו/או זכויותיה בקניין הרוחני של החברה וברכושה. הגולשת מצהירה כי כל הינה בעלת מלוא זכויות היוצרים והקניים הרוחני בכל התכנים אותם היא תעלה ו/או מעלה, והינם על פי כל דין קיים, ובכלל זה חוק זכויות יוצרים, חוק איסור לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות וכל דין אחר.

בעצם שימוש באתר הינך נותנת הסכמתך, וממחה באופן בלתי חוזר את זכויות היוצרים, בכל התכנים אותם העלית, ונותן הרשאה בלתי חוזר לחברה ולאתר לעשות שימוש לא מוגבל בזמן, ככל העולה על רוחה, בכל העולם, להעתיק, לשנות, לשכפל, להשכיר, למכור למסור לציבור ועוד וללא הגבלה, ולנהוג לכל דבר ועניין כמנהג בעלים, בכל התכנים אותם אתה מעלה לאתר, והכל לפי שקול דעתה העצמאי של החברה, לרבות ומבלי להגביל באתרים שונים, בפלטורמות ודרכים שונות לפרסום ו/או שיווק ו/או שימוש, והגולשת תהיה מנועה מהעלאת כל דרישה ו/או טענה בקשר לכך, וכמו כן מוותר בזאת על כל קבלת תמורה כספית בקשר לכך.

הגבלת אחריות:

החברה והאתר אינם מתחייבים כי השירותים, יינתנו כסדרם לא יופרעו ברציפות, ללא טעויות, שגיאות, בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה ויהיו בטוחים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה מי מספקיה ו/או מי מטעמה. אספקת השירותים ע"י החברה והאתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. החברה והאתר אינם אחראים לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של האתר, תוכן האתר ו/או תכני גולשים, ובכלל זה אינם אחראים לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר של החברה ובשירותים המוצעים והכלולים בו. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולשת אחר ברשת, והחברה והאתר אינם אחראים לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

החברה והאתר אינם שולטים אינם מפקחים ואינם אחראים על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר החברה ו/או טיבם ו/או איכותם ו/או דיוקם, ואל לה לגולשת להסתמך עליהם, והחברה והאתר אינם אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מכול קישור, הצגה או פרסום של תכנים המופיעים באתר.

אין בפרסומים השונים ו/או בהימצאותם של לינקים שונים המבוצעים באתר כדי לעודד, להביע דעה, להמליץ ו/או כדי ליתן כל מצג ו/או התחייבות כלשהו מצד האתר ו/או החברה בקשר לפרסומים או ללינקים ולאתרים אליהם הם מקשרים. כל הסתמכות על המידע, הפרסומות, החומרים השיווקיים, האתרים המקושרים, המידע והתכנים השונים נעשים על פי שיקול דעת הגולשת ועל אחריותה הבלעדית. הגולשת מצהירה כי ככל וניתנות תשובות מטעם צדדים שלישיים ו/או מפרסמים ו/או מומחים ו/או מומחים לכאורה, המדובר במידע ראשוני בלבד, ווודאי ובוודאי אינו מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת מקצועית עליה ניתן להסתמך, ולשם קבלת ייעוץ מקצועי קונקרטי אמין ומקצועי יש לפנות באופן ישיר ליועץ ו/או מומחה לשם קבלת ייעוץ וחוות דעת מקצועית לכל דבר ועניין, שעליה ניתן להסתמך.

תוכן האתר ו/או השירותים הניתנים בו הינם לצרכי אינפורמציה ראשונית בלבד, הדרושות בבדיקות מקפידות מצד הגולשת, לא מהווים חוות דעת מקצועית ו/או ייעוץ משפטי, ולא מהווה תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.
כל התקשרות עסקית בין המפרסמים השונים באתר אינם כוללים את החברה ו/או את האתר כצד להסכם, ואין להם כל אחריות מכול סוג ומין שהוא בקשר לכך, והם אינם צד להתקשרות בין הצדדים, מידע מסחרי בנוגע לפרסום באתר, החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת. החברה לא תבדוק את התכנים המפורסמים במודעות המופיעות באתר, ואינה נושאת באחריות לתוכנם. למען הסר ספק, החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור.

כל הסתמכות של הגולשת על כל תוכן, מידע, פרסומות, מידע מסחרי, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, תכנים המופיעים בצ'אטים, פורומים ועוד נעשה על פי שיקול דעת הגולשת ועל אחריותה הבלעדית, ומומלץ לו שלא לעשות כן .

החברה והאתר אינם אחראים בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, נלווה, תוצאתי ו/או אינצידנטלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים ו/או אובדן תוכנות ו/או אי נוחות ו/או עוגמת נפש הנובע מהשימוש באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר החברה ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר החברה, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לחברה ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם, ואף אם נזק זה נגרם על ידי קטין ו/או מי שאינו בעל כשרות משפטית ו/או כתוצאה מנגיפי מחשב מכול סוג ומין שהוא ו/או בשל הורדה של חומר מהאתר ו/או שימוש וחדירה על ידי בלתי מורשים הם צדדים שלישיים.

החברה והאתר אינם אחראים בשום צורה ואופן על הטעויות, השגיאות, בין הטכניות ובין המהותיות ו/או אי דיוקים העלולים לנבוע מהשימוש באתר ו/או בתוכן האתר, ו/או בשירותיו וככל ומופיעים באתר המלצות שונות כי אלו בגדר המלצות בלבד, והגולשת מתחייבת כי איננה מסתמכת על המלצות אלו, ככל וישנם, והחברה והאתר לא ישאו בכל אחריות לנזק ו/או הוצאה או כל חסרון כיס מכל סוג שהוא בקשר לכך.

היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה או האתר.

הצהרות והתחייבויות הגולשת

בנוסף, ומבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, מצהירה כל גולשת ומתחייבת כלהלן:

 • – לא לעשות כל שימוש לרעה או בחוסר תום לב באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בשירותיו השונים;
 • – לא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
 • – לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום;
 • – לא להעלות לאתר ולא לצרף קישורים לאתרים אחרים הנוגעים חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
 • – לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
 • – לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
 • – לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;
 • – לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים ו/או מספר טלפון;
 • – לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים באתר;
 • – לא להשתמש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, ובכלל זה שיגור ו/או מסירה של תכנים – בעלי אופי מיני בוטה; גזעני; מוציאי לשון הרע, בניגוד לכל דין; פוגעים בפרטיות; מזיקים או פוגעים ברגשות משתמשים ו/או גולשים אחרים ו/או ציבורים אחרים; בעלי אופי מסחרי; מועדדים לביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות; העלאת תכנים אשר הקניין הרוחני בו אינו של הגולשת; תוכן שיקרי ו/או מטעמה ו/או פוגעני;
 • – להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י החברה.
 • – לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר ו/או להטעין ו/או לשדר כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), רובוט, לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) , יישומים מזיקים (Malicious Applications) ) ו/או כל סוג אחר שנועד לפגוע ו/או לשבש ו/או לעכב ו/או להגביל ו/או להרוס את השימוש באתר ו/או בשרתים ו/או בחומרה ו/או בתוכנה המשמשים להפעלת האתר וכיו"ב, ו/או למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995 ו/או לא לשבש בכל צורה ו/או דרך כלשהי את האתר ו/או תוכן האתר ו/או שירותיו ו/או מנוע חיפוש ואחזור מידע, או כל אמצעי אחר (ידני או אוטומטי) שמטרתו איחזור, איתור, לאנדקס מידע או שמטרתו לגלות את הקוד ואת מאגר הנתונים;
 • – לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים;
 • – לא לשלוח "דואר זבל" (SPAM) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר;
 • – לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
 • – לא להתחזות לאחר ו/או לשדר כל חומר שיקרי או מטעה;
 • – לא לבצע כל העתקה ו/או עיבוד ו/או שינוי ו/או פירוק ו/או הרכבה מחדש של כל חלק מתוכן האתר ו/או האתר;
 • – לא להתחקות אחר אדם ו/או אדם באמצעות אתר, ולא לאגור מידע פרטי על משתמשים אחרים;
 • – הגולשת לא תציב את האתר או כל חלק ממנו בתוך מסגרת של אתר אחר /או כחלק ממנו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 • – לא לבצע ולא להפעיל כל יישום לשם ביצוע ו/או חיפוש ו/או סריקה ו/או העתקה ו/או אחזור של תכנים מתוך האתר, ובכל תנאי לא ליצור כל לקט ו/או אוסף ו/או מקבץ ו/או מאגר המשתמש בתוכן האתר.
 • – גולשת שתנהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל – תיחסם, התכנים שהעלתה – יוסרו לפי שקול דעת החברה, והחברה תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ו/או באתרים אחרים אותם היא מפעילה ולמנוע ממנו לצרוך שירותים באמצעותו.
 • – לא לפגוע בשום צורה ו/או דרך בקניינה הרוחני ו/או זכויותיה השונות של החברה ושל האתר ובכלל זה בתוכן האתר, זכויותיו בתוכן האתר, באתר, בשירותים הניתנים, סימני מסחר, זכויות יוצרים;
 • – לא להפריע בשום דרך ו/או אופן בפעילויותיו השונות של האתר;
 • – הגולשת מתחייבת כי תישא בכל נזק ו/או תוצאה שתיגרם לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהפרת התחייבויותיה אלו;

הגולשת יודעת כי החברה והאתר שומרים על זכות לבחון ולבחור אלו תכנים להעלות ואלו לא, וזאת לפי שקול דעת העצמאי שלהם ו/או הזכות למחוק תכנים שהועלו לאתר מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעת העצמאי ואף מבלי כל סיבה, ומבלי שהדבר יטיל כל התחייבות לבדוק באיזה שהיא דרך את התכנים המועלים כאמור.

הגולשת מצהירה כי ידוע לה שהתכנים השונים אשר תעלה, ככל ותעלה יהיו חשופים לעיון הציבור הרחב, ולתגובות והתיייחסויות הגולשים השונים, והחברה והאתר לא יישאו בכל אחריות בקשר לכך, והחברה והאתר אינם מביעים כל דעה ו/או עמדה ו/או אישור דבר תכנים אלו מטעם הציבור ו/או צדדים שלישיים, ולא תבדוק אותם ואת תוכנם.

האתר והחברה רשאים לפי שיקול דעתה העצמאי, ללא מתן הודעה מוקדמת, לסיים ולסגור את פעילות האתר ו/או חלקיו ו/או להחליף ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים שונים ו/או מתוכן האתר לפי שקול דעת הבלעדי ו/או תכנים ו/או מידעים הסוטים ו/או מפרים את תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות ו/או מהווה שימוש לא ראוי ו/או לא נכון באתר, בשירותיו או בתכניו. כך גם האתר והחברה רשאים לשנות את מראהו, זמינותו, מבנהו, תכניו השונים, בין שהועלו על ידם, בין שהועלו על ידי הגולשת ו/או משתמשים אחרים לפי שקול דעתם העצמאי, ולא תהיה לגולשת כל טענה בקשר לכך.

ככל ואת מזהה מידע לא אמיתי ו/או לא מדויק ו/או שמפר את הוראות תנאי השימוש, כי אז הינך מתבקשת לפנות למנהלי האתר ו/או מנהלי החברה בכתובת דוא"ל – guy at prime-media.co.il

הגולשת מודעת ויודעת שייתכן וחלק מתוכן המידע המפורסם לא אמיתי ו/או לא מדויק ולא נכון, בחלקו או במלואו, והחברה והאתר לא ייקחו כל אחריות בקשר לתוכן ו/או מידע השונה המפורסם באתר. הגולשת מאשרת כי ידוע לה שבמידה ולא תקיים את תנאי התקנון, אין זה אומר שהאתר או החברה ויתרו על זכויות ו/או טענות שעשויות להיות לנו(כגין נקיטה בהליכים משפטיים)

הצטרפו לניוזלטר שלנו

רוצים לקבל ראשונים מידע על מבצעים לפני כולם? הצטרפו בחינם לקבלת ניוזלטר ותהנו מהנחות ומבצעים של הרגע האחרון. 

דילוג לתוכן